Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Herbach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Herbach.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

Wszystkie treści są dostępne dla osób niepełnosprawnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor: Joanna Sawickagbpherby@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3574070.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można także żądać udostepnienia informacji o formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę takiej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

FILIA OLSZYNA

Biblioteki w Olszynie mieści się w budynku wielofunkcyjnym. Przed budynkiem nie ma parkingu, ale istnieje możliwość wjazdu na parking wewnętrzny. Do biblioteki prowadzi wejście główne ze schodami, przy których znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Pomieszczenie biblioteki zlokalizowane jest na parterze.

FILIA HADRA

Biblioteka w Hadrze mieści się w budynku wielofunkcyjnym. Parking znajduje się przed wejściem głównym budynku. Wejście do biblioteki usytuowane jest z boku budynku i prowadza do niego schody- 8 stopni. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość telefonicznego przywołania pracownika biblioteki.

FILIA LISÓW

Biblioteka w Lisowie mieści się w budynku wielofunkcyjnym. Wejście do biblioteki prowadzi przez drzwi główne budynku ze chodami, natomiast podjazd dla wózków inwalidzkich usytuowany jest przy wejściu bocznym i prowadzi na poziom, na którym znajdują się pomieszczenia biblioteki. Parking dla czytelników znajduje się wzdłuż budynku.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W HERBACH / UL. LUBLINIECKA

Biblioteka mieści się w budynku parterowym. Do budynku prowadzi jedno wejście bezpośrednio z parkingu przeznaczonego dla czytelników. Między parkingiem a wejściem znajduje się krawężnik (brak podjazdu dla wózków). Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Istnieje możliwość telefonicznego przywołania pracownika biblioteki.

ODDZIAŁ DLA DZIECI / U. KATOWICKA

Biblioteka mieści się w budynku wielofunkcyjnym. Do biblioteki prowadzi wejście boczne od strony wewnętrznego parkingu. Klatka schodowa z 4 stopniami schodów nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość przywołania telefonicznego pracownika biblioteki.

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Herbach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://bip.biblioteka-herby.pl zgodnie z Dz.U. 2023 poz. 82 tj. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych art.10 ust.1.

Zgodnie z art.3 ust.2 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. ustawy nie stosuje się do następujących elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych:

 • multimediów nadawanych na żywo;
 • multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.;
 • dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
 • map oraz map interaktywnych, w tym geoportali, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo;
 • treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego:
  • które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
  • których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
 • treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 • treści prezentujących dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2022 r. poz. 385) lub materiały biblioteczne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2393), których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji:
  • wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub
  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub
  • wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;
 • treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.